Gemeente Barendrecht

Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 01-08-2018
Soort bekendmaking: Milieuvergunning Verleend
Bekendmaking heeft betrekking op: 2992SC80

Kennisgeving beschikking maatwerkvoorschriften

Waterschap Hollandse Delta

WET MILIEUBEHEER

Onderwerp

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Nissewaard maken het volgende bekend.

Op 1 januari 2011 is de tweede tranche van het Activiteitenbesluit in werking getreden. De activiteiten van een rioolwaterzuiveringsinstallatie vallen onder de werkingssfeer van dit besluit.

Op 8 mei 2018 hebben wij van het Waterschap Hollandse Delta een maatwerk verzoek ontvangen met betrekking tot het realiseren van een aanvaardbaar bodemrisico voor de inrichting aan de Achterzeedijk 80, 2992 SC Barendrecht.

Gelet op artikel 8.42 Wet milieubeheer en artikel 2.9a, lid 2 van het Activiteitenbesluit Milieubeheer verklaren wij artikel 3.4g van de Activiteitenregeling milieubeheer niet van toepassing op de inrichting gelegen aan de

Achterzeedijk 80 te Barendrecht.

Inzage

U kunt de beschikking en overige van belang zijnde stukken tijdens kantooruren van 9 augustus 2018 tot en met 19 september 2018 op de volgende plaatsen inzien:

- de gemeente Barendrecht, Binnenhof 1 te Barendrecht (maandag t/m vrijdag van 09.00 - 15.00 uur);

- de DCMR Milieudienst Rijnmond, Parallelweg 1 te Schiedam (maandag t/m vrijdag van 09.00 - 16.00 uur, buiten en na deze periode uitsluitend na telefonische afspraak: 010 - 246 80 00 of mailen naar info@dcmr.nl).

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken ingaande de dag na de dag van bekendmaking aan de aanvrager tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Barendrecht o.v.v. “Awb-bezwaar”.

Wij verzoeken u een kopie van uw bezwaarschrift en/of het verzoek om een voorlopige voorziening te sturen aan de DCMR Milieudienst Rijnmond, Postbus 843, 3100 AV Schiedam.

Inlichtingen

De heer A. Malkoc van de DCMR, telefoon: 010 - 246 80 48.

Zaaknummer: 999984034.

Contact

Gemeente Barendrecht
Bezoekadres: Binnenhof 1
2991 AA  Barendrecht

Postadres: Postbus 501
2990 EA  Barendrecht

Telefoon: 14 0180
WhatsApp: 06 - 46 98 63 26

Vanuit het buitenland:
+31 180 698 398

Contactformulier
 

Openingstijden   
 

Afspraak maken