Gemeente Barendrecht

Dit item is verlopen op 08-08-2020.
Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 26-06-2020
Soort bekendmaking: Overig
Bekendmaking heeft betrekking op: 2993

De burgemeester van Barendrecht,

Overwegende dat

  • in artikel 2: 29 van de nieuwe Algemene Plaatselijke Verordening (APV) Barendrecht 2020 een sluitingstijd voor terrassen is opgenomen van 24.00 uur (maandag tot en met zaterdag) en 23.00 uur (zondag);
  • dit een verruiming betreft van de sluitingstijden (namelijk 23.00 uur) zoals die golden op basis van de voorheen geldende APV 2016;
  • deze nieuwe sluitingstijden in beginsel gelden voor het hele grondgebied van de gemeente Barendrecht, maar dat lokale omstandigheden dusdanig kunnen verschillen dat maatwerk geboden is;
  • op basis van artikel 2:29, tweede lid van de APV in het belang van de openbare orde, veiligheid of gezondheid of in geval van bijzondere omstandigheden voor een of meer terrassen van openbare inrichtingen door de burgemeester een eerdere sluitingstijd kan worden vastgesteld;
  • er van 26 april tot en met 31 oktober 2019 een pilot verlenging terrastijden heeft plaatsgevonden in het horecagebied Havenhoofd;
  • de locatie Havenhoofd verschilt van de overige horecagebieden (Doormanplein, Middenbaan, Smitshoek) door onder meer het feit dat de constructie van de gebouwen belemmert dat het geluid voldoende gereduceerd wordt in bovengelegen woningen;
  • het derhalve aanbeveling verdient om voor het Havenhoofd specifieke regels op te stellen;
  • in het Platform Havenhoofd (omwonenden, ondernemers, gemeente) hierover gesproken is en is voorgesteld de sluitingstijden van de terrassen op zondag tot en met woensdag te beperken;

gelet op artikel 2:29, lid 2 van de APV Barendrecht 2020,

besluit:

  • voor het horecagebied Havenhoofd de sluitingstijd voor terrassen op maandag, dinsdag en woensdag vast te stellen op 23.00 uur;
  • te bepalen dat dit besluit in werking treedt de dag na bekendmaking.

Aldus vastgesteld op 22 juni 2020,

De burgemeester van Barendrecht,

Drs. J. van Belzen

Bezwaarclausule

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden binnen zes weken na bekendmaking van dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de burgemeester, Postbus 501, 2990 EA te Barendrecht. Een bezwaarschrift kan ook digitaal worden ingediend via de pagina Bezwaar maken. Hiervoor is wel een DigiD, of als bedrijf een E-herkenning, nodig.

Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wanneer sprake is van dringende spoed en niet kan worden gewacht op een beslissing op bezwaar, kan gemotiveerd een voorlopige voorziening worden gevraagd bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM te Rotterdam.

Contact

Gemeente Barendrecht
Bezoekadres: Binnenhof 1
2991 AA  Barendrecht

Postadres: Postbus 501
2990 EA  Barendrecht

Telefoon: 14 0180
WhatsApp: 06 - 46 98 63 26

Vanuit het buitenland:
+31 180 698 398

Contactformulier
 

Openingstijden   
 

Afspraak maken